Privacy en Algemene Voorwaarden

Artikel 1: Algemene bepalingen

De e-commerce website van Klei ’n meer, met adres Eendebroekstraat 65,3012 Wilsele, BTW BE 0892894995 (hierna ‘Klei ‘n meer’) biedt haar klanten de mogelijkheid om de producten uit haar webwinkel online aan te kopen.
Onderhavige Algemene Voorwaarden (“Voorwaarden”) zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker van deze e-commerce website (“Klant”). Bij het plaatsen van een bestelling via de webwinkel van Klei ‘n meer moet de Klant deze Voorwaarden uitdrukkelijk aanvaarden, waarmee hij instemt met de toepasselijkheid van deze Voorwaarden, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de Klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door Klei ‘n meer aanvaard zijn.

 

Artikel 2: Prijs

Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de Klant te dragen taksen of belastingen.
Indien leverings-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld.
De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.
 

Artikel 3: Aanbod

Ondanks het feit dat de online catalogus en de e-commerce website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Klei ‘n meer niet. Klei ‘n meer is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. Klei ’n meer is in geen geval aansprakelijk ingeval van manifeste materiële fouten, zet- of drukfouten.
Wanneer de Klant specifieke vragen heeft over bv. maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij de Klant om vooraf contact op te nemen met ons via het contactformulier of via email (Kaatje@kleienmeer.be).
Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan ten allen tijde worden aangepast of ingetrokken door Klei ‘n meer. Klei ‘n meer kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 

Artikel 4: Online aankopen

Goederen uit de webshop worden online besteld en afgerekend.
Betaling van aangekochte goederen gebeurt online via bankkaart, via payconiq, via overschrijving op rekeningnummer BE48 0015 3575 5227.  Er kan ook gekozen worden om contant te betalen bij afhaling.
 
Boekingen voor een les of workshops worden online afgerekend.
De betaling gebeurt via bankkaart, via payconiq of via overschrijving op rekeningnummer BE48 0015 3575 5227.
Voor de workshops wordt er tijdens de volgende werkdag (max 2 werkdagen) met de klant contact opgenomen om een datum vast te leggen.
 
Klei ’n meer is gerechtigd een bestelling te weigeren ingevolge een ernstige tekortkoming van de Klant met betrekking tot bestellingen waarbij de Klant betrokken is.
 

Artikel 5: Levering en uitvoering van de overeenkomst

 Wanneer de klant kiest voor afhalen :
Klei ‘n meer streeft ernaar om uw bestelling te hebben klaarstaan binnen de 2 dagen.
U krijgt steeds een email ter bevestiging wanneer uw bestelling klaar staat.
U dient een afspraak te maken om uw bestelling op te halen.
Indien een artikel niet voorradig is, of u een stuk op maat laat maken, streeft Klei ‘n meer ernaar om dit binnen een aanvaardbare termijn te produceren.  Een aanvaardbare termijn hiervoor is 4 tot 6 weken gezien het volledige proces van maken, drogen, bakken, glazuren en opnieuw bakken. Klei laat zich niet forceren.
Wanneer de klant kiest voor levering :
De levering wordt uitgevoerd door onszelf of via Bpost.
De leveringskost ligt vast op €20,00 voor de regio Groot Leuven.
Voor levering naar andere plaatsen wordt de leveringskost berekend volgens de grootte van het pakket en steeds duidelijk gecommuniceerd via de website.
 
Tenzij anders overeengekomen of uitdrukkelijk anders bepaald, worden de goederen aan de woonplaats van de Klant geleverd binnen 30 dagen na ontvangst van de bestelling.
 
Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moeten door de Klant onverwijld worden gemeld aan Klei ‘n meer.
 
Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de Klant vanaf hij (of een door hem aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is) de goederen fysiek in bezit heeft gekregen. Het risico gaat echter al over op de Klant bij levering aan de vervoerder, als de vervoerder van de Klant de opdracht heeft gekregen de goederen te vervoeren en deze keuze niet door Klei ’n meer was geboden.
 

Artikel 6: Eigendomsvoorbehoud

De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de Klant, de exclusieve eigendom van Klei ‘n meer.
De Klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van Klei ‘n meer te wijzen, bv. aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.
 

 Artikel 7: Herroepingsrecht

 De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor Klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen bij Klei ‘n meer.
 De Klant heeft het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.
 De herroepingstermijn verstrijkt 14 kalenderdagen na de dag waarop de Klant het goed fysiek in bezit krijgt.
 Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Klant via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post of e-mail) Klei ’n meer (Eendebroekstraat 65, 3012 Wilsele, kaatje@kleienmeer.be) op de hoogte stellen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen.
 Om de herroepingstermijn na te leven moet de Klant zijn mededeling betreffende zijn uitoefening van het herroepingsrecht verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.
De Klant moet de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 kalenderdagen na de dag waarop hij zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen aan Klei ‘n meer heeft meegedeeld, terugzenden of overhandigen aan Klei ‘n meer of aan. De Klant is op tijd als hij de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 kalenderdagen is verstreken.
 De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor rekening van de Klant.
 Enkel artikelen die ongebruikt zijn én zich in de originele verpakking bevinden, samen met alle toebehoren en factuur of aankoopbewijs kunnen worden teruggenomen.
 Indien de Klant de overeenkomst herroept, zal Klei ‘n meer alle tot op dat moment van de Klant ontvangen betalingen, inclusief de standaard leveringskosten, aan de Klant terugbetalen binnen maximum 14 kalenderdagen nadat Klei ‘n meer alle goederen heeft teruggekregen.
 Eventuele extra kosten ten gevolge van de keuze van de Klant voor een andere wijze van levering dan de door Klei ‘n meer geboden goedkoopste standaard levering worden niet terugbetaald.
 Klei ‘n meer betaalt de Klant terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de Klant de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de Klant uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen de Klant voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.
 De Klant kan het herroepingsrecht niet uitoefenen voor de levering van volgens specificaties van de Klant vervaardigde goederen, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn.
 Geboekte initiaties en workshops worden niet terug betaald, maar kunnen (binnen de mate van redelijkheid) verplaatst worden.  Indien deze verplaatsing aangevraagd wordt minder dan 14 dagen voor de afgesproken datum, wordt er een kost aangerekend van 50% van de totale kostprijs (met een minimum van 30 euro).  Indien deze verplaatsing aangevraagd wordt minder dan 72 uren voor het afgesproken moment, wordt er een kost aangerekend van 100% van de totale kostprijs.
 

Artikel 8: Garantie

Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten. Deze wettelijke garantie geldt vanaf de datum van levering aan de eerste eigenaar. Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd.
 Om een beroep te doen op de garantie, moet de Klant een aankoopbewijs kunnen voorleggen.
Voor artikelen die online werden aangekocht en bij de Klant thuis zijn afgeleverd, dient de Klant contact op te nemen met Klei ’n meer (kaatje@kleienmeer.be) en het artikel op zijn kosten terug te bezorgen aan Klei ‘n meer.
Bij vaststelling van een gebrek moet de Klant Klei ‘n meer zo snel mogelijk inlichten. In ieder geval dient elk gebrek binnen een termijn van 2 maand na levering van het desbetreffende artikel door de Klant te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging.
 De garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, of elk ander abnormaal of incorrect gebruik.
Defecten die zich manifesteren na een periode van 6 maanden volgend op datum van aankoop, desgevallend levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs door de Klant.
 

Artikel 9: Bereikbaarheid

Klei ‘n meer is bereikbaar op het telefoonnummer +32 498 37 98 75, via e-mail op kaatje@kleienmeer.be of per post op het volgende adres Eendebroekstraat 65, 3012 Wilsele. Eventuele klachten kunnen hieraan gericht worden.
 

Artikel 10: Sancties voor niet-betaling

Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover Klei ‘n meer beschikt, is de Klant ingeval van niet- of laattijdige betaling vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een intrest van 10% per jaar verschuldigd op het niet-betaalde bedrag. Bovendien is de Klant van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 10% op het betrokken bedrag, met een minimum van 25 euro per factuur.
Onverminderd het voorgaande behoudt Klei ‘n meer zich het recht voor de niet (volledig) betaalde artikelen terug te nemen.
 

Artikel 11: Privacy

De verantwoordelijke voor de verwerking, Klei ‘n meer respecteert de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens.
 De door u meegedeelde persoonsgegevens zullen enkel gebruikt worden voor volgende doeleinden: het verwerken van de bestelling, versturen van nieuwsbrieven, beheren van uw klantenaccount op onze website.
 U beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van uw persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan Klei ’n meer, Eendebroekstraat 65, 3012 Wilsele, kaatje@kleienmeer.be, gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.
 In geval van gebruik van gegevens voor direct marketing: U kan zich kosteloos verzetten tegen het gebruik van uw gegevens voor direct marketing. Hiertoe kan U zich steeds richten tot kaatje@kleienmeer.be.
 Wij behandelen uw gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen die niet doorgeven, verhuren of verkopen aan derden.
De klant is zelf verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van zijn logingegevens en het gebruik van zijn paswoord. Uw paswoord wordt gecodeerd opgeslagen, Klei ‘n meer heeft dus geen toegang tot uw paswoord.
Klei ’n meer houdt online (anonieme) bezoekersstatistieken bij om te kunnen bekijken welke pagina’s van de internetsite in welke mate bezocht worden.
 Indien u vragen heeft over deze privacy statement, kunt u ons contacteren op kaatje@kleienmeer.be.
 

 Artikel 12: Gebruik van cookies

Tijdens een bezoek aan de site kunnen ‘cookies’ op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren.
 De cookies die op onze website gebruikt worden, zijn zowel technische cookies als cookies van derden om het surfen op onze website gemakkelijker te maken en we klantengegevens kunnen verzamelen.
De bezoeker moet hiervoor toestemming geven. Dit gebeurt aan de hand van een extra balk onderaan de website bij het openen van de website.
 U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd.  Dit kan u doen via de instellingen van uw browser (via de help-functie). Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken.
 Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.
 

Artikel 13: Aantasting geldigheid – niet-verzaking

Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.
Het nalaten op gelijk welk moment door Klei ‘n meer om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.
 

Artikel 14: Bewijs

De Klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.
 

Artikel 15: Toepasselijk recht – Geschillen

Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht.
 De rechtbanken van de woonplaats van de Consument zijn bevoegd bij gerechtelijke geschillen. De Consument kan zich ook wenden tot het ODR-platform (http://ec.europa.eu/consumers/odr/).
 
 
 

Copyright

Alle afbeeldingen op deze website zijn eigendom van Klei ‘n meer.

Niets mag gekopieerd of verspreid worden zonder uitdrukkelijke toestemming van Klei ‘n meer.